بی بهانه...

در دل کوه ها پلنگ شدم
ماه من! خواستم قوی باشم
توی پس کوچه های زنجانت
روح غمگین منزوی باشم

سوخت یک بوته ی سیاه و پراند
خواب گنجشک های ترسو را
ساخت اما به خاطر تو نشُست
مادرم توی حوض چاقو را

از شعر بلند سفرنامه- سید مهدی موسوی.

خوندنش خالی از لطف نیست. اسم استان و شهرتون رو با تعابیر زیبا خواهید دید. اینجا.


منبع این نوشته : منبع